JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Publikációk‹ vissza

Értesítés környezetvédelmi termékdíj ellenőrzéséről

2012-10-07 09:14 | Szerző: Dr. M. Tóth Zoltán | Kategória: Környezetvédelmi termékdíj

Minden vállalkozó rémálma, amikor a vevők és megrendelők helyett az adóhatóság találja meg. Különös tekintettel arra, amikor azt sem tudja az ember, hogy mit is akarnak ellenőrizni: mi az a környezetvédelmi termékdíj, terhel-e engem ez a kötelezettség, kell-e fizetnem, milyen szankciókra számíthatok.

 Az elmúlt két évtizedben hozzászokhattunk az adók különféle és állandóan változó fajtáihoz, ismerjük azok főbb jellemzőit, buktatóit. A környezetvédelmi temékdíj sem ma született, több mint fél évtizedes múltra tekinthet vissza. Azonban még mindig nagyon kevesen tudnak róla.
Az ismerkedésnek az ideje lejárt és hadjáratszerűen indulnak meg a volt vámosok, jelenleg navosok, hogy ellenőrzés alá vonják a mit sem sejtő, magukat ártatlannak valló vállalkozókat.

Ezen bevezető után tekintsük át a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség főbb jellemzőit:

1. Kötelezettek köre

A termékdíj-kötelezettség

a) az első belföldi forgalomba hozót vagy elsõ saját célú felhasználót,
b) belföldi előállítású egyéb kõolajtermék esetében az elsõ belföldi forgalomba hozó elsõ vevõjét, vagy a saját célú felhasználót,
c) bérgyártás esetén a bérgyártatót (a továbbiakban a)-c) pontok együtt: kötelezett)

terheli.

2.  - VPID szám igénylése

A bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésének feltétele, hogy a termékdíj fizetésre kötelezett rendelkezzen a vámhatóság által kiadott vámazonosító számmal.

3.  - Bejelentési kötelezettség

A kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységét a vámhatóságnál annak megkezdésétõl számított 15 napon belül bejelenti, továbbá nyilatkozik arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként teljesíti.

A termékdíj-kötelezettségre kiható bármely változást a kötelezett, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles bejelenteni.

4.   - Nyilvántartás-vezetés

A kötelezett - e törvényben, a Hgt.-ben, valamint ezek felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint - a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplõ árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenõrizhetõsége céljából a valóságot (tényhelyzetet) tükrözõ nyilvántartást vezet.

A termékdíjköteles termékek nyilvántartásának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A termékdíjköteles termék:

1. megnevezése,
2. CsK, KT kódja,
3. a termék vámtarifaszáma,
4. egységnyi mennyisége (kg),
5. termékdíj-tétele,
6. eredete (belföldi gyártású, külföldről behozott),
7. a termékdíj-kötelezettség keletkezésének napja,
8. a termékdíj bevallásának adó-megállapítási időszaka,
9. a termékdíj megfizetésének napja.

A kötelezett a befizetendő termékdíj nettó összegét negyedéves bontásban tartja nyilván.

5.  Bevallás

A kötelezett, kivéve a termékdíjátalányt fizetõt, a nyilvántartása alapján a vámhatósághoz - annak honlapján közzétett - elektronikusan támogatott formanyomtatványon, elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követõ hónap 20. napjáig bevallást nyújt be.

6.  Befizetés

A kötelezett a termékdíjat a bevallás benyújtására meghatározott határidőig az e célra vezetett központi költségvetési számlaszámra (a továbbiakban: termékdíj számla) forintban fizeti be.

Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, továbbá az Art. szerinti ellenőrzés vagy önellenőrzés során a termékdíj-különbözet az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni. A vámhatóság az ezer forintot el nem érõ termékdíj-visszatérítést nem utalja ki.

7.  Számlán történõ termékdíj-feltüntetés

A számlán

a) számlán történõ átvállalás esetén, vagy

b) a kötelezett és vevõinek visszaigénylésre jogosult vevõ partnerei által igényelt esetben, vagy

c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír elsõ belföldi forgalomba hozatalakor !!!!!

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyezõ szöveget kell feltüntetni.

Véleményem szerint a következőt:

amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: "a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli",

8.A termékdíjköteles termékek

Termékdíjköteles termékek:

a) az akkumulátor; b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer); c) az egyéb kõolajtermék; d) az elektromos, elektronikai berendezés; e) a gumiabroncs; f) a reklámhordozó papír.

 9.  Ellenõrzés

A vámhatóság a termékdíj-kötelezettség teljesítését hatósági ellenőrzés, illetve adóellenőrzés keretében vizsgálja.

A vámhatóság hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja:

  • a) a termékdíj-kötelezettség fennállását és azt, hogy a kötelezett a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységét bejelentette-e;
  • b) a termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályok betartását;
  • c) a számlán átvállaló az átvállalásra vonatkozó záradékolási kötelezettségének helyesen tett-e eleget;
  • d) a nyilvántartások adattartalma megfelel-e az elõírásoknak;
  • e) korábbi hatósági ellenõrzés keretében hozott jogerõs határozatban foglalt kötelezettségek teljesítését.

A kötelezettnek nem csak azon évtõl kezdõdõen kell kötelezettségeit teljesítenie, amikor tudomására jutott fizetési kötelezettsége, hanem a korábbi éveket érintõ bejelentési, bevallási, megfizetési, nyilvántartási feladatait is teljesítenie kell az Art. elévülésre vonatkozó rendelkezései alapján.

10. Jogkövetkezmények

Termékdíjbírság

Ktdt. 31. § (1) Termékdíjbírságot kell megállapítani a termékdíj

a) hiányos megfizetése, illetve megfizetésének elmulasztása,
b) jogellenes visszaigényelése, jogosulatlan visszatérítése,
c) egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezett nem teljesítése

esetén.

(2) A termékdíjbírság mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hiány 100%-a;
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a termékdíjköteles termék mennyisége után e törvény 2. mellékletében meghatározott díjtételének háromszorosával számított termékdíj;
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében az egyéni hulladékkezelést végzõ az általa bevallott gyûjtési és hasznosítási mennyiség és a valóságos teljesítmény különbözetével, azaz a nem teljesített mennyiséggel, valamint az 2. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított termékdíj háromszorosa szerinti összeg.

(3) Csomagolószer termékdíjának hiányos megfizetése vagy megfizetésének elmulasztása esetén az egyéb anyagok díjtételének alapulvételével szabja ki a vámhatóság a termékdíjbírságot, ha a kötelezett nyilvántartásaiból a csomagolószer anyagárama tételesen nem állapítható meg.

(4) Nincs helye a termékdíjbírság mérséklésének, ha a termékdíjhiány a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függ össze.

Mulasztási bírság

Ktdt. 32. § (1) A kötelezettre a vámhatóság az Art. 172. §-ban meghatározott mulasztásáért az ott megállapított mulasztási bírságot szab ki.

(2)[3] A termékdíjbírság mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a hiány 100%-a;
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a termékdíjköteles termék mennyisége után e törvény 2. mellékletében meghatározott díjtételének háromszorosával számított termékdíj;
c) az (1) bekezdés c) pontja esetében az egyéni hulladékkezelést végzõ az általa bevallott gyûjtési és hasznosítási mennyiség és a valóságos teljesítmény különbözetével, azaz a nem teljesített mennyiséggel, valamint az 2. mellékletben meghatározott díjtételek figyelembevételével kiszámított termékdíj háromszorosa szerinti összeg.

11. Hatályos jogszabályok

2012. január 01-tõl hatályos jogszabályok

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

A Kormány 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

Amennyiben a környezetvédelmi termékdíj kötelezettség teljesítésével, vagy hatósági ellenőrzéssel, illetve adóellenőrzéssel kapcsolatban problémája merült fel, forduljon bizalommal irodánkhoz.