JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Szakterület

Tanácsadás: több mint 20 éves tapasztalattal a hátam mögött (melyből több mint 5 év az adóhatóságnál töltött idő) érdemi segítséget tudok nyújtani az adóellenőrzéssel érintett vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a jogorvoslatról történő döntés során. Mérlegelni tudom továbbá a büntetőjogi fenyegetettség mértékét, a támogatást tudok nyújtani a szükséges védekezéshez.

Észrevétel: az adózót az ellenőrzés során megilleti az észrevételezés joga, amely alapján jogosult az ellenőrzési cselekményekkel illetve a jegyzőkönyvi megállapításokkal kapcsolatban kifejteni a véleményét mind jogi, mind pedig számszaki vonatkozásban. Fontos tudni, hogy ekkor van utoljára lehetőség bizonyíték csatolására és bizonyítási indítvány előterjesztésére. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel, hiszen ha az adóhatóságot a határozat meghozatala előtt meg tudjuk győzni az igazunkról, akkor esetleg a fellebbezés benyújtására már nincs is szükség. Tanácsos továbbá az új tényeket, körülményeket igazoló dokumentumokat észrevétel mellékleteként az adóhatóság tudomására hozni, vagy a bizonyítási indítványt előterjeszteni, tekintettel arra, hogy az észrevételre nyitvaálló határidő lejárát követően már nem lehet új tényre, körülményre hivatkozni. Az észrevétel benyújtására nyitvaálló határidő a jegyzőkönyv átadását, kézbesítését követő tizenöt nap, adóellenőrzés esetén harminc nap. Fontos szabály, hogy az észrevétel megtételére nyitva álló határidők jogvesztők.

Fellebbezés: az elsőfokú adóhatósági határozattal és a jogszabályban meghatározott esetekben a végzéssel szemben alkalmazható rendes jogorvoslat módja. A határozat, illetve végzés kézbesítésétől számított 15, illetve utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül kell benyújtani. A fellebbezésnek különös jelentősége van a további jogorvoslat – bírósági felülvizsgálat – szempontjából, ugyanis ahhoz szükség van a „fellebbezési jog kimerítésére” azaz a fellebbezés benyújtására. Tehát, aki nem él a fellebbezés jogával, nincs lehetősége az ügyét a bíróság elé terjeszteni.

Felügyeleti intézkedés iránti kérelem: rendkívüli jogorvoslat lehetőségét biztosítja a jogalkotó a végleges (jogerős) határozatokkal szemben. Kérelemre kizárólag az adóhatóság felettes szerve jogosult a sérelmezett adóhatósági döntést felülvizsgálni, ez elsőfokú végleges (jogerős) határozat esetében a NAV Fellebbviteli Igazgatóságát (Hatósági Főosztály) jelenti, míg másodfokon végleges (jogerős) határozat esetében az adóhatóság, azaz a NAV Központi Irányítás vezetőjét. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem egy alkalommal, a döntés véglegessé (jogerős) válásától számított egy éven belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő.

Bírósági felülvizsgálat: a másodfokú adóhatósági határozat/végzés a kézbesítéssel végleges (jogerős) és a teljesítési határidő (15 nap) leteltét követően végrehajtható. Ugyanakkor a másodfokú határozat/végzés bírósági felülvizsgálata kérhető a kézbesítéstől számított 30 napon belül – jogsérelemre történő hivatkozással - az illetékes közigazgatási jogvitákban eljáró bíróságtól (törvényszék). A kereset benyújtása a határozat végrehajthatóságát nem érinti, de egyidejűleg kérhető a bíróságtól az azonnali jogvédelem körében a halasztó hatály elrendelése, mely azt jelenti, hogy a bíróság döntéséig nem foganatosíthat végrehajtást az adóhatóság.

Fizetési kedvezmény iránti kérelem: végleges (jogerős) határozat vagy bevallott és folyószámlán rögzített kötelezettség vonatkozásában az adózó kérelmére a jogszabályban meghatározott feltételek esetén az adóhatóság fizetési halasztást illetve részletfizetést engedélyezhet. Magánszemély esetében az adótartozást mérsékelheti is, ha annak megfizetése megélhetését súlyosan veszélyezteti. Adózók meghatározott esetben automatikus részletfizetési kedvezményt is igénybe vehetnek.

Végrehajtási kifogás: a végrehajtási eljárás során hozott végzések, illetve a végrehajtó törvénysértő intézkedése miatt végrehajtási kifogással lehet élni 15 napon belül nemcsak az adósnak, hanem akinek a jogát, jogos érdekét a végrehajtás sérti.

Társadalombiztosítási határozatok elleni jogorvoslat: társadalombiztosítási határozatok bírósági felülvizsgálata (nyugdíj ügyekben, egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások ügyében született határozatokkal szemben kereset benyújtása és képviselet a bíróság (törvényszék) előtt).

Egyéb közigazgatási határozatok elleni jogorvoslat: önkormányzatok és egyéb államigazgatási szervek határozata elleni fellebbezés, bírósági felülvizsgálat.

Büntetőjogi védelem: gazdasági bűncselekmények, különös tekintettel költségvetési csalás, továbbá csődbűncselekmény, pénzmosás, számviteli rendjének megsértése illetve minden egyéb bűncselekmény vonatkozásában büntetőjogi védelem a nyomozástól a bíróságig. Különösen fontos a hozzáértő védelem, mert a költségvetési csalás vonatkozásában számos minősítő körülmény teheti súlyosabbá az esetleges büntetést, illetve annak végrehajtását (bűnszervezetben történő elkövetés esetén nincs lehetőség a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, illetve ki van zárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.)