JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

Jogesetek

Az adóellenőrzések területén jellemzően előforduló jogesetek

Áfa ellenőrzés: körbeszámlázást gyanított az adóhatóság, azonban a másodfokú adóhatóság – elfogadva a fellebbezésben foglaltakat - mindezt nem látta meg alapozottnak. A megállapított tényállás tisztázatlanságára is felhívtuk a figyelmet a fellebbezésben, mely a megállapítások megsemmisítéséhez vezetett.

Áfa ellenőrzés (közösségen belüli ügylet): Az adóhatóság megállapítása szerint nem került igazolásra az a tény, hogy adózó közösségen belül értékesítette az általa beszerzett terméket, a fellebbezésünk alapján, azonban a másodfokú adóhatóság új eljárást rendelt el, melynek keretében már nem tett megállapítást az elsőfokú adóhatóság.

Áfa ellenőrzés (200%-os adóbírság): Megbízónk által befogadott számlákat hiteltelennek nyilvánította az adóhatóság, magát a teljesítést is vitatta, ezért a levonási jog megtagadása mellett emelt összegű – 200%-os adóbírságot – szabott ki. A fellebbezésünk alapján a NAV Fellebbviteli Igazgatósága megváltoztatta a döntést és a helyes adójogi minősítés alapján a kiszabott adóbírságot 200%-ról 50%-ra mérsékelte.

Áfa ellenőrzés (adó levonási tilalom): Megbízó által vásárolt vitorlás hajó vonatkozásában az eljáró adóhatóság azt állapította meg, hogy adózó nem igazolta a jogszabályban előírt módon a levonási jog korlátozása alóli mentesüléshez szükséges tények fennállását. A következetes jogorvoslat eredményre vezetett, a fellebbezés alapján a másodfokú adóhatóság megváltoztatta az elsőfokú adóhatóság döntését és nem tett megállapítást a levonási jog vonatkozásában.

Vagyonosodási vizsgálat (számlára befizetett összeg): az adóhatóság megállapítása szerint adózó több tízmillió forint összegben fizetett be lakossági számlájára. A jogorvoslat során igénybe vettük a pénzügyminisztérium felé benyújtható felügyeleti intézkedés iránti kérelem lehetőségét. A jogorvoslati kérelembe foglaltakat elfogadva, a minisztérium megsemmisítette az adóhatóság összesen 16.000.000 Ft-os megállapítást tartalmazó döntéseit és az új eljárás során kizárta a becslési eljárás alkalmazásnak lehetőségét.

Vagyonosodási vizsgálat (házastársi közös vagyon, ingatlan vásárlás): az adóhatóság - több egymástól független ügyben is - úgy folytatta le a vagyonosodási vizsgálatot, hogy nem vette figyelembe azt a tényt, hogy adózó kiadásait nem kizárólag a saját jövedelmei, bevételei fedezhetik, hanem figyelembe kell venni a házastárs által megszerzett bevételeket is. A fellebbezés alapján meghozott határozat alapján új eljárás elrendelésére került sor, melynek során a vagyonosodási vizsgálat nem állapított meg eltérést a bevalláshoz képest, tehát adózónak nem állapítottak meg fizetési kötelezettséget, így az eredetileg 10.000.000 Ft-os megállapítás 0 Ft-ra csökkent.

Vagyonosodási vizsgálat (tagi hitel): a legnagyobb számban előforduló eset: az adóhatóság megállapítása szerint adózó eltitkolt bevételeiből alapította a cégét, illetve a cég működése során szintén eltitkolt jövedelmeket használt fel a tagi hitel nyújtása során. Az észrevételben felhívtuk az adóhatóság figyelmét arra, hogy a tagi hitelek nyújtásának tényét nem igazolta, másrészt nem vette figyelembe az ellenőrzést megelőző időszakban - hitelt érdemlő módon – igazolt bevételeket. A kiegészítő jegyzőkönyvben a megállapítások jelentős része törlésre került.

SZJA vizsgálat: az adóhatóság megállapítása szerint adózó, üzletszerűen, jelentős haszonnal értékesített ingatlanokat magánszemélyként, ezért esetében nem alkalmazható az ingatlanértékesítésből származó jövedelem adózására vonatkozó szabályok (25%), hanem a sokkal kedvezőtlenebb, önálló tevékenységre vonatkozó szabályok (adótábla szerinti adókulcs 5.000.000 Ft adófizetési kötelezettség). Az észrevételt és fellebbezést követően, a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményeztük keresettel. A megyei bíróság megsemmisítette a határozatot és új eljárást rendelt el. Az új eljárás során elfogadta a bevallásban szereplő adatokat.

SZJA vizsgálat (becslés): az adóhatóság megállapítása szerint adózó nem számolta el valamennyi költségét – illetve feltételezése szerint ez alapján a bevételeit sem könyvelte teljes körűen - a vállalkozói tevékenysége során, ezért becslést alkalmazott a tényleges bevétel megállapítása érdekében. A jogorvoslat során, a felügyeleti intézkedés alapján a helyben hagyó másodfokú határozat módosították és a határozat megsemmisítésre került. Az új eljárásra során az első fokú adóhatóság jelentős mértékben csökkentette a megállapításait.

ÁFA ellenőrzés: az adóhatóság megállapítása szerint adózó fiktív számlákkal akarta ÁFA fizetési kötelezettségét csökkenteni, (megállapított fizetési kötelezettség: adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék 36.000.000 Ft.) Álláspontunk szerint a számlák valós gazdasági események alapján kerültek kiállításra, ezzel ellentétes bizonyítékot az adóhatóság nem tudott felmutatni. A jogorvoslati eljárás során felügyeleti intézkedés iránti kérelem került előterjesztésre az adóhatóság elnökéhez, majd a pénzügyminisztériumhoz. Ez utóbbi eredményeként megsemmisítésre került az adóhatóság határozata és új eljárásra utasították az adóhatóságot. A jogorvoslati lehetőségek következetes igénybevétele következtében, az új eljárás során, elévülés miatt, csak a vizsgált időszakok egy része került ismételten vizsgálatra, mely jelentős adóhiány, adóbírság és késedelmi pótlék csökkenést eredményezett rögtön az új eljárás legelején.

Illeték megállapítás: az adóhatóság jelentős illetéke fizetési kötelezettséget állapított meg azért, mert adózó gyermeke részére pénzt ajándékozott lakásvásárlási céllal oly módon, hogy közvetlenül az eladó számlájára utalt az összeget. A fellebbezésünk alapján a másodfokú adóhatóság megállapította, hogy jogszabálysértő módon került kiszabásra az illeték a határozatot megsemmisítette és az eljárást megszűntette.

Fogyasztói árkiegészítés: az adóhatóság megállapítása szerint jogosulatlanul igényelt adózó árkiegészítést (28.000.000 Ft összegben), mert álláspontja szerint nem valósult meg olyan gazdasági tevékenység (személyszállítás) mely alapján jogosult lett volna a fogyasztói árkiegészítés igénylésre. Megállapítását arra alapozta, hogy adózó a gazdasági tevékenysége során a bérlet és jegy értékesítése során nem állított ki sem nyugtát, sem pedig számlát. A felügyeleti intézkedés eredményeként megállapításra került, hogy az adóhatóság jogszabálysértő megállapításokat tett. A felettes szerv kötelezte az adóhatóságot, hogy az új eljárás során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el és szabálytalanságok hiányában utalja ki az igényelt fogyasztói árkiegészítést.

SZJA kiutalás előtti ellenőrzés: adózó nem vette figyelembe az adóalap megállapítása során a nyugdíját, ezért jogosulatlan visszaigénylést, adóhiányt, illetve adóbírságot és késedelmi pótlékot állapítottak meg. A fellebbezés alapján az adóhatóság saját hatáskörben módosította a megállapításait és jelentős mértékben csökkentette a fizetési kötelezettséget, az adóbírság és a késedelmi pótlék pedig teljes mértékben törlésre került.

Társasági adó ellenőrzés: az adóhatóság jelentős megállapításokat tett, amely után 50% adóbírság megfizetésére is kötelezte az adózót. Az ügy áttekintése alapján megállapítható volt, hogy jogszerű az adóhatóság megállapítása, azonban az adóbírság mértéke eltúlzott volt. Az fellebbezés alapján az adóhatóság saját hatáskörben módosította a megállapításait és az adóbírságot 10%-ra csökkentette.

Vagyonosodási vizsgálat (baráti kölcsön): az adóhatóság álláspontja szerint adózó kiadásait nem fedezték a bevételei, az ellenőrzés során bemutatott kölcsönszerződést nem fogadták el. Észrevétel került benyújtásra, melynek segítségével igazoltuk azt, hogy a baráti kölcsönről szóló szerződések hitelt érdemlő adatnak minősülnek. Az észrevétel alapján a kiegészítő jegyzőkönyvben az adóhiány megállapítások törlésre kerültek.

Átfogó adóellenőrzés felszámolás alatt álló gazdasági társaságnál: 96.000.000 Ft-os megállapítás (adóhiány, adóbírság, késedelmi pótlék) a megállapítás szerint adózó ÁFA fizetési kötelezettségét fiktív számlákkal csökkentette. A határozatra benyújtott fellebbezés alapján az adóhatóság saját hatáskörben visszavonta a határozatát.