JOGORVOSLAT
ADÓÜGYEKBEN
1115 Budapest, Bartók Béla út 98-102. F. ép. 209. Ügyfélfogadás: Előre egyeztetett időpontban | Telefon: +36 1 269 1336 | Mobil: +36 20 354 1254 | E-mail: dr.m.toth.zoltan@gmail.com

ÁFA visszaigénylés

Az általános forgalmi adó nemcsak az állam, de a gazdálkodó szervezetek számára is rendkívüli jelentőséggel bír. A beszerzett termékeket, szolgáltatásokat terhelő adó, adott esetben fontos forrása a további beruházásoknak, fejlesztésnek, vagy éppen a mindennapi kiadásoknak. Éppen ezen jelentősége miatt különösen fontos, hogy az adózók széles köre, illetve az érdekükben eljárók tisztában legyenek az alapvető szabályokkal.

Először is szükséges megkülönböztetni egymástól az adólevonásának és az adó visszaigénylésének fogalmát. A levonható adó – amennyiben teljesülnek a jogszabályban meghatározott feltételek -, akár visszaigényelhető adóvá is válhat. Azért válhat, mert egyrészt teljesülnie kell a jogszabályban előírt feltételeknek, másrészt szükséges hozzá az adózó arra irányuló akarata, nyilatkozata is, ugyanis az ÁFA visszaigénylést kérelmezni kell. Amennyiben nem kérelmezzük, abban az esetben a bevallásban tovább görgethetjük a következő időszakra.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban: Áfa tv.) 120.§ -a alapján az adózó az általa fizetendő adóból levonhatja - de csak olyan mértékben amilyenben a saját tevékenysége érdekében használja, hasznosítja - azt az adót:

Az Áfa tv.121. § szerint Az előzetesen felszámított adó levonásának joga megilleti az adóalanyt akkor is, ha a terméket, szolgáltatást

a) olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, amelynek teljesítési helye külföld, de amelyet, ha belföldön teljesítene, adólevonásra jogosító termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának minősülne;

b) a 87/A. §, a 89. §, a 92. §, a 93. § (2) bekezdése, valamint a 98-117. § szerint adómentes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja;

c) a 86. § (1) bekezdésének a)-f) pontjai szerint adómentes szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, feltéve, hogy

ca) a szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal a Közösség területén kívül telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van a Közösség területén kívül; vagy

cb) az a 98. § (1) bekezdése szerint adómentesen értékesített termékhez, vagy olyan termékhez kapcsolódik közvetlenül, amelyen a 101. § (1) bekezdése szerint adómentesen végeztek munkát.

Az Áfa tv. 186.§ alapján az Áfa visszaigénylésének - megállapított negatív előjelű különbözet összege legkorábban az Art.-ban meghatározott esedékességtől kezdődően igényelhető vissza - feltételei a következők:

Az ÁFA levonási jog, illetve a visszaigénylések ellenőrzése kiemelt ellenőrzési területe az adóhatóságnak. Az elvégzett ellenőrzések döntő többsége ÁFA ellenőrzés, mely jellemzően jogkövetési vizsgálattal indul, majd átfordul adóellenőrzésbe. A kiválasztási rendszer meglehetősen kifinomultan működik, köszönhetően a mind szélesebb körben alkalmazott online számlaadat-szolgáltatásnak. Ennek keretében az érintett bevallási időszakban benyújtott bevallások adatainak, illetve az online számlaadat-szolgáltatások összevetése alapján könnyedén kijelölhetők ellenőrzésre azon „számlázási” (beszerzési) láncolatok, melyek esetében a kiszámlázott gazdasági eseményeket nem követi bevallás és/vagy adófizetés. Az adóellenőr ilyenkor a „haszonhúzó” társaság meghatározásával dönt arról, melyek azok a gazdasági társaságok, amelyek tudomással bírhattak az adókijátszást megvalósító ügyletről, esetükben megtagadásra kerül az adólevonási jog. A rendelkezésre álló adatok ellenére azonban nem az adókijátszással érintett adózók kerülnek elsősorban ellenőrzésre, hanem azok, amelyek esetében valószínűsítik azt, hogy ismételten képesek megfizetni a számlán szereplő adót (kétszeres adófizetés). Nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy az ellenőrzésre kiválasztott adózók az 50 vagy éppen 200%-ig terjedő adóbírság réme is fenyegeti, az adólevonás helyett ismételt adófizetés mellett. Óriási a tétje egy adóellenőrzésnek, mely az ÁFA levonási jogot vizsgálja, így elkerülhetetlen a szakszerű képviselet az adóellenőrzés során, illetve azt követően.

Amennyiben az adóhatóság az ÁFA visszaigénylést jogosulatlannak minősítette, keressen meg minket az igénybe vehető jogorvoslatokért.